Động cơ Cửa hàng

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký? Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Login.
trifase

3 pha Động cơ

Chọn loại động cơ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Đặc điểm
Đặc điểm
Reset

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký?

Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Login.
Sản phẩm Sẵn có Giá
100L-2B14 Mot 100L-2 B14 kW3 230/400 IE2
9 0 8 441,13 € 441,13 €
100L-2B14* Mot 100L-2 B14 kW3 400/690 IE2
15 0 14 441,13 € 441,13 €
100L-2B14IE3 Mot 100L-2 B14 kW3 230/400 IE3
2 0 12 573,53 € 573,53 €
100L-2B14IE4 Mot-100L-2 B14 kW3 230/400 IE4
0 0 2 688,24 € 688,24 €
100L-2B3 Mot 100L-2 B3 kW3 230/400 IE2
1 0 15 424,43 € 424,43 €
100L-2B3* Mot 100L-2 B3 kW3 400/690 IE2
29 0 103 424,43 € 424,43 €
100L-2B3/B14 Mot 100L-2 B34 kW3 230/400 IE2
0 0 6 454,12 € 454,12 €
100L-2B34* Mot 100L-2 B34 kW3 400/690 IE2
0 0 14 454,12 € 454,12 €
100L-2B34IE3 Mot 100L-2 B34 kW3 230/400 IE3
0 0 2 590,24 € 590,24 €
100L-2B34IE4 Mot-100L-2 B34 kW3 230/400 IE4
0 0 2 708,29 € 708,29 €
100L-2B35 Mot 100L-2 B35 kW3 230/400 IE2
0 0 6 454,12 € 454,12 €
100L-2B35* Mot 100L-2 B35 kW3 400/690 IE2
0 0 14 454,12 € 454,12 €
100L-2B35IE3 Mot 100L-2 B35 kW3 230/400 IE3
8 0 2 590,24 € 590,24 €
100L-2B35IE4 Mot-100L-2 B35 kW3 230/400 IE4
0 0 2 708,29 € 708,29 €
100L-2B35R Mot 100L-2 B35R kW3 230/400 IE2
0 0 6 499,54 € 499,54 €
100L-2B35R* Mot 100L-2 B35R kW3 400/690 IE2
0 0 14 499,54 € 499,54 €
100L-2B35RIE3 Mot 100L-2 B35R kW3 230/400 IE3
0 0 2 649,26 € 649,26 €
100L-2B35RIE4 Mot-100L-2 B35R kW3 230/400 IE4
0 0 2 779,11 € 779,11 €
100L-2B3IE3 Mot 100L-2 B3 kW3 230/400 IE3
6 0 16 551,26 € 551,26 €
100L-2B3IE4 Mot-100L-2 B3 kW3 230/400 IE4
0 0 2 661,51 € 661,51 €
100L-2B5 Mot 100L-2 B5 kW3 230/400 IE2
2 0 26 441,13 € 441,13 €
100L-2B5* Mot 100L-2 B5 kW3 400/690 IE2
33 0 14 441,13 € 441,13 €
100L-2B5IE3 Mot 100L-2 B5 kW3 230/400 IE3
5 0 4 573,53 € 573,53 €
100L-2B5IE4 Mot-100L-2 B5 kW3 230/400 IE4
0 0 2 688,24 € 688,24 €
100L-2B5R Mot 100L-2 B5R kW3 230/400 IE2
0 0 6 485,25 € 485,25 €