Các sản phẩm Cửa hàng

100L-2B3/B14
Mot 100L-2 B34 kW3 230/400 IE2
Giá 454,12 €
Hàng
Motori Delphi (PF)
Gia đình
Delphi superiore ai 2Hp e fino 132
Khối lượng
24.48 Kg
Khối lượng tịnh
24.00 Kg

Tùy chỉnh sản phẩm của bạn

Thêm các hoạt động thực thi đặc biệt vào sản phẩm của bạn để làm cho sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.